NAŠI ŽUPNICI, Nekategorizirano

NAŠI ŽUPNICI

 

U Rokovcima i Andrijaševcima 1919. godine osnovana je samostalna kapelanija (ekspozitura), a 1929. godine biskup Bosansko-đakovački i Srijemski Antun Akšamović donosi dekret kojim se dotadašnje dvije župske ispostave u Rokovcima i Andrijaševcima ukidaju i ujedinjuju se u jednu zajedničku župu koja se zove Rimokatolička župa Rokovci  Andrijaševci sa sjedištem u Rokovcima. Upraviteljem župe imenuje se vlč. Franjo Kasper.

Danas imamo župu Sv. Roka, Rokovci i župu Sv. Andrije, Andrijaševci. Ove dvije župe žive i rade kao jedna župa i to je lijep primjer sloge, razumijevanja i zajedničkog rada s ciljem što kvalitetnije duhovnosti u našem mjestu.

Župnici imaju važu ulogu u životu svake župe. Oni vode svoje župljane kroz crkveni život, predvode bogoslužja, duhovno izgrađuju i poučavaju vjernike i vode putem prave vjere. Duhovni život je jako važan u životu svakog čovjeka jer uz dobar duhovni život lakše možemo prebroditi sve prepreke i poteškoće koje nam se nađu na putu. Župnici su ti koji svoje župljane uče dobroti, poštenju, marljivosti, skromnosti, vjeri u Boga i vjeri u vječnost.

Slijedi prikaz župnika naše župe u periodu od 1919. godine do danas. Kao literatura korištena je knjiga Župa Rokovci – Andrijaševci, autora vlč. Mirka Crnčana i vlč. Antuna Devića, izdana 2004. godine.

 

 

 1. DRAGUTIN TEODOROVIĆ (1919 1921)

Rođen je 5. siječnja 1888. godine u Našicama. Teološki fakultet završio je u Đakovu. Za svećenika je zaređen    30. lipnja 1911. godine. Upraviteljem ekspoziture    Rokovci – Andrijaševci imenovan je 1. studenog 1919. godine. Umro je 5. studenog 1934. godine u 46. godini života i 23. godini misništva. Pokopan je u obiteljskoj grobnici u Našicama.

 

 

 

 1. FRANJO ŽAVERIJE HAGER (1921   1927)

Rođen je 11. listopada 1871. godine u Đakovu, gdje je i studirao. Za svećenika je zaređen 1895.    godine i imenovan kapelanom u Piškorevcima.    U Rokovce dolazi 1. travnja 1921. godine gdje ostaje do 1927. godine. Umro je 9. rujna 1943. godine u Srijemskoj Mitrovici u 72. godini života i 49. godini misništva.

 

 

 1. MARKO SAMARDŽIJA (1921  -1922)

Rođen je 28.srpnja 1889. godine u Nijemcima. Studij završio u Đakovu gdje je i zaređen za svećenika. U Andrijaševce dolazi 19. ožujka 1921. godine, a odlazi 1922. godine.

 

 1. ANTUN CVRKOVIĆ (1922 -1923)

Rođen je 2. kolovoza 1884. godine u Vinkovcima. Studirao je u Đakovu. Zaređen je 1911. godine. U Andrijaševce dolazi 6. listopada 1922. godine, a odlazi 27. lipnja 1923. godine. Umro je kao župnik u Gibarcu 8. ožujka 1954. godine u 69. godini života i 43. godini misništva. Pokopan je u Vinkovcima.

 

 1. NIKOLA LATINOVIĆ (1927 -1928)

Rođen je 16. srpnja 1879. godine u Križevcu. Studirao je u Đakovu gdje je i zaređen 1906. godine. Bio je župnik u Aljmašu i Tordincima te u Andrijaševcima i Rokovcima, a poslije i drugim mjestima. Umro je 28. veljače 1936. godine    u 57. godini života i 30 godini misništva.

 

 1. VATROSLAV OBERAN (1928 -1929)

Rođen je 25. srpnja 1882. godine u selu Otrovanec. Zaređen 1907. godine. U Andrijaševce dolazi 12. studenog 1928. godine, a odlazi 31. ožujka 1929. godine.

Umro je 9. srpnja 1961. godine u Osijeku u 79. godini života i 54. godini misništva. Pokopan je u Osijeku.

 

 1. AUGUSTIN HALILI (1928 – 1929)

Rođen je 2. kolovoza 1891. godine u selu Pločice kod Dubrovnika. Zaređen je 1913. godine u Sarajevu. U Rokovcima je bio od 1. svibnja 1928. godine do 31. travnja 1929. godine. Umro je 26. travnja 1976. godine u Đakovu.

 

 1. FRANJO KASPER (1929 – 1934)

Rođen je 28. svibnja 1879. godine u Bačkoj. Zaređen je 8. srpnja 1906. godine. U našu župu dolazi 1. travnja 1929. godine, a odlazi 15. listopada 1934. godine. Umro je 23. prosinca 1967. godine u Njemačkoj.

 

 1. JOSIP VINCENS (1934- 1937)

Rođen je 18. ožujka 1908. godine u Levanjskoj Varoši. Studirao u Đakovu gdje je i zaređen 28. lipnja 1931. godine. U našu župu dolazi 16. listopada 1934. godine, a odlazi 1. svibnja 1937. godine. Umro je 16. srpnja 1976. godine u    Osijeku u 69. godini života i 46. godini misništva.

 

 1. STJEPAN UROIĆ (1938-1949)

Rođen je 13. siječnja 1893. godine u Varaždinu. Zaređen je za svećenika 1916. godine. Službu u našoj župi obavljao od 1. listopada 1938. godine do 15. srpnja 1949. godine. Umro je 22. svibnja 1962. godine u Vukovaru u 69. godini života i 46. godini misništva.

 

 1. ADAM DAKIĆ (1949 -1958)

Rođen je 26. rujna 1923. godine u Ceriću. Gimnaziju je pohađao u Požegi i Vinkovcima.    Studirao je u Đakovu gdje je i zaređen 1948. godine. U Rokovce – Andrijaševce dolazi 20. srpnja 1949. godine, a odlazi 1958. godine. Umro je 23. rujna 1996. godine u Vinkovcima.

 

 1. FRANJEVCI KONVENTUALCI (1949 i 1958)

Budući da je upravitelj župe Rokovci – Andrijaševci Adam Dakić pozvan u vojsku župom privremeno upravljaju franjevci iz crkve sv. Antuna.

Miroslav Koceić  rođen je 24. ožujka 1916. godine u Dugopolju. Zaređen je u Splitu 1938. godine. Boravio je u samostanu sv. Antuna u Vinkovcima od 1947. do 1950. godine i u tom periodu je neko vrijeme bio i u našoj župi. Umro je 25. prosinca 1979. u Zagrebu, a pokopan je na Mirogoju.

Koncem ožujka 1958. upraviteljem naše župe imenovan je  otac Vinko Pehar  koji je rođen 17. siječnja 1910. godine u koprivničkoj župi. Za svećenika je zaređen 1934. godine. Umro je u Vinkovcima 6. kolovoza 1991. godine.

 

 1. O. MAKSIMILIJAN KLANJŠEK (1959)

Rođen je 1. kolovoza 1931. u Ptujskoj Gori. Teologiju je studirao u Zagrebu gdje i zaređen 1957. godine. U našoj župi je bio privremeno u tijeku 1959. godine.

Od nas odlazi u Sloveniju. Bio je gost u našoj župi kod župnika Mirka Crnčana 2001. godine.

 

 1. O. JERKO FELJA (1959 – 1960)

Rođen je 7. travnja 1927. godine u Tuhelju. Å kolovao se u Zagrebu gdje je i zaređen za svećenika 1953. godine. Upravitelj župe Rokovci – Andrijaševci bio je od 1959 do 1960. godine. Umro je 27. prosinca 2000. godine u Rijeci, a pokopan je u Zagrebu.

 

 1. ANTUN KOLAREVIĆ (1959 -1960)

Rođen je 10. travnja 1930. godine u Viškovcima. Studirao je u Đakovu gdje je i zaređen za svećenika 1954. godine. 1959. godine dolazi u našu župu gdje ostaje do 13. listopada 1960. godine.

 

 1. O. DOMINIK KAMENSKI (1960)

Rođen je 10. ožujka 1910. godine u Gorjakovu u Hrvatskom zagorju. Za svećenika je zaređen 1933. godine u Splitu. Privremeno je upravljao našom župom u tijeku listopada 1960 godine. Umro je 19. srpnja 1971. godine u Petrovaradinu. Njegovo tijelo je nakon nekog vremena preneseno i sahranjeno na groblje u Vinkovcima.

 

 1. ANTUN JARM (1960 – 1963)

Rođen je 12. lipnja 1935. godine u Gundincima. Studirao je u Đakovu gdje je zaređen za svećenika 1960. godine. U našu župu dolazi 1. studenog 1960. godine, gdje ostaje do 31. kolovoza 1963. godine.

 

 1. MATO MIHIĆ (1963 -1970)

Rođen je 10. rujna 1935. godine u Gundincima. Studirao je u Đakovu gdje je i zaređen za svećenika 1962. godine.    U našu župu dolazi u rujnu 1963. godine, a odlazi 1970. godine na službu Njemačku gdje nakon nekog vremena napušta svećenički poziv.

Ovo je prvi župnik kojega se osobno sjećam. Kada je došao u našu župu imala sam 4 godine. Kada sam krenula u školu sjećam se župnika Mate i sestara koje su tada bile u našoj župi. Bilo ih je više, a najviše se sjećam sestre Hugoline. Župnik Mato Mihić je bio mladi svećenik pun elana, dobar, vedrog duha, komunikativan i pristupačan.  U to vrijeme primila sam sakrament prve sv. pričesti. Sjećam se da se u vrijeme službe župnika Mate Mihića  gradila vjeronaučna    dvorana kojoj smo se svi radovali.

 

 1. O. ALFONS JANEŠ  (1970 – 1975)

Rođen je 6. listopada 1933. godine u Retkovcima. Bio je u redu franjevaca konventualaca, a za svećenika je zaređen 1964. godine u Vinkovcima. Župu Rokovci – Andrijaševci preuzima 31. prosinca 1970. godine i istu vodi do 30.lipnja 1975. godine.

Dobro je sjećam i ovog župnika. Mi djeca smo ga zvali – pater Alfons. Bio je dobar, ozbiljan, tih i privržen svom zvanju. Predavao nam je vjeronauk u višim razredima osnovne škole. Pripremao nas je za sakrament sv. potvrde koju smo primili 1974. godine.

Dugo je bio u službi u samostanu Sv. Antuna u Vinkovcima i samostanu Bezgrešnog Srca Marijina u Novom selu.

Umro je 26. srpnja 2014. godine na Cresu, a pokopan je u Vinkovcima.

 

 1. JOSIP BERNATOVIĆ (1975 – 1976)

Rođen je 21. listopada 1948. godine u Štitaru. Studirao je u Đakovu, a zaređen je za svećenika 1974. godine. U našu župu dolazi 01. srpnja 1975. godine gdje ostaje do 1. listopada 1976. godine.

I ovog župnika se dobro sjećam. Kada je došao u našu župu išla sam u gimnaziju.

Bio je mlad, poletan, vrlo aktivan, vedrog duha, komunikativan, vesele naravi. Družio se mladima, našao se svugdje gdje su njegovi vjernici, na igralištu bi zaigrao nogomet s djecom, vozao se biciklom. Volio je svoj poziv i    služio svojoj župi i svojim župljanima kojima je propovijedao riječ Božju. Bio je željan znanja pa je po odlasku od nas nastavio sa školovanjem, bio je u Rimu gdje je studirao pedagogiju. Postao je uspješan u svom pozivu.

 

 

 1. JOSIP BABIĆ (1976- 1981)

Rođen je 12. ožujka 1947. godine u Bošnjacima. Studirao je u Đakovu gdje je i zaređen 1970. godine. U našu župu dolazi 1. listopada 1976. godine i ostaje do 29. kolovoza 1981. godine. Od nas odlazi u Podvinje, Đakovačke Selce, Slavonski Brod. Župnik Josip Babić bio je vrlo aktivan, ozbiljan, komunikativan, pošten i radišan. Po dolasku u našu župu aktivno radi    na izgradnji novog župnog stana.    Bilo je to 1977. godine kada je počela izgradnja koja je završena 1979. godine. Puno župljana je radilo na rušenju starog župnog stana i izgradnji novog. Svi smo se radovali novoj župnoj kući koja je zasjala punim sjajem na ponos svih nas.

 

 

 1. IVAN VIDAKOVIĆ (1981 -1991)

Rođen je 23. svibnja    1951. godine u Slavonskom Brodu. Studirao je u Đakovu gdje je i zaređen za svećenika 1976. godine. U našu župu dolazi 29. kolovoza 1981. godine i ostaje do 31. ožujka 1991. godine. Od nas odlazi u Osijek.    Imenovan je dekanom Osječkoga dekanata.

Župnik Ivan Vidaković bio je tih, vrijedan, ozbiljan, pošten, marljiv, pristupačan i odan svom pozivu, ukratko rečeno, vrlo pozitivan čovjek.

Ovaj župnik je moga supruga i mene pripremao za sakrament sv. ženidbe. Sve mi je to ostalo u lijepom sjećanju.

Posebno sam mu zahvalna na iskazanoj sućuti povodom pogibije moga supruga (iako tada više nije bio u našoj župi).

 

 

 1. ILIJA RAJIĆ    (1991 -1998)

Rođen je 3. travnja 1940. godine Plavuzima u Vrhbosanskoj nadbiskupiji.

S obitelji je doselio u Otok. Studirao je u Đakovu gdje je i zaređen za svećenika 1968. godine. U našu župu dolazi 1. travnja 1991. godine. Budući da je počeo Domovinski    rat u našu župu dolaze vjernici iz župe Berak sa svojim župnikom.

Osnovan je i župni Caritas i prognaničko naselje Blaca, čiji dušobrižnik je bio vlč. Josip Kalmar koji je stanovao kod našeg župnika Ilije Rajića, gdje je došao i prognani svećenik iz Vrhbosanske nadbiskupije.

Župnik Ilija je bio vrlo aktivan i želio je svima pomoći. Bio je vedre naravi, vrlo komunikativan i pristupačan i uvijek na raspolaganju kako svojim župljanima tako i drugima.

Ratne godine je proveo s nama pružajući nam uvijek riječi utjehe i vjere u bolje sutra.

Od nas je otišao u Strizivojnu, Marijance.

Umirovljen je 2011. godine.Preminuo 19.11.2020.g.

 

 

 1. MIRKO CRNČAN (1998 – 2010)

 

Rođen je 22. kolovoza 1965. godine u Osijeku. Osnovnu školu je pohađao u Viljevu i Viljevskom Cretu, a Salezijansku klasičnu gimnaziju u Rijeci. Nakon mature odlazi u vojsku, a nakon toga studira teologiju u Zagrebu i Đakovu. Za svećenika je zaređen u Đakovu 1992. godine. Mladu misu slavio je u Viljevu. Nakon toga odlazi u Bošnjake gdje je obavljao svećeničke i vjeroučiteljske dužnosti. Budući da su to bile ratne godine bio je aktivan i u humanitarnim poslovima, pomagao prognanicima i izbjeglicama. Iz Bošnjaka odlazi u Slavonski Brod. Župnikom župe Rokovci  Andrijaševci i prognaničkog naselja Blaca    postaje 1. kolovoza 1998. godine.

Župnik Mirko Crnčan bio je tihe naravi, u poslu veoma temeljit, dobar, pristupačan, skroman, odan svojoj službi i svojim župljanima. Svakom čovjeku je pružio lijepu riječ. Radio je na obnavljanju župne crkve Sv. Roka i crkve Sv. Andrije. Povodom Dušnog dana u našim crkvama služio je sv. mise za poginule i nestale hrvatske branitelje. Tada bi postavio pano s njihovim fotografijama. Bavio se proučavanjem povijesti župa pa je tako u koautorstvu s vlč. Antunom Devićem napisao monografije Župa Viljevo (2003) i Župa Rokovci  Andrijaševci (2004).

Upravo monografija Župa Rokovci- Andrijaševci je korištena pri pisanju ovog članka. Budući da svi župljani nemaju navedenu knjigu ovim putem mogu pročitati nešto više o župnicima naše župe. Hvala vlč. Mirku na ovoj lijepoj knjizi.

Vlč. Mirko Crnčan u kolovozu 2010. godine odlazi iz naše župe u župu u Vođince.

Preminuo je 4. travnja 2015. godine, na Veliku subotu, u bolnici u Vinkovcima u 50. godini života i 23. godini misništva. Ispraćen je iz crkve u Vođincima te pokopan na groblju u Viljevu. Njegova prerana smrt sve nas je potresla, ali Bog ga je uzeo sebi u svoje nebesko kraljevstvo.

Počivao u miru Božjem!

 

 

 1. MATO LEŠIĆ (2010 -2011)

 

Rođen je 7. lipnja 1949. godine u Bošnjacima. Gimnaziju završio u Zagrebu, a studirao je u Đakovu. Za svećenika je zaređen 1975. godine. Službovao je u Miholjcu, Zemunu, Osijeku, Koški, Kamenici, Hrtkovcima, Bizovcu, Slavonskom Brodu, Kruševici, Privlaci.

Srebrni jubilej misništva proslavio je 2000. godine u Slavonskom Brodu.

U našu župu dolazi u kolovozu 2010. godine, a odlazi 18. kolovoza 2011. godine. Umirovljen je i stanuje u Bošnjacima.

Vlč. Mato Lešić bio je nešto stariji od svojih prethodnika. Imao je veliko iskustvo u svojoj službi. Propovijedi su mu bile kratke i jasne, a na kraju svake nam je ostavio nešto za razmišljanje.

 

 

 1. SINIŠA PAUŠIĆ (2011- 2017)

 Vlč. Siniša Paušić, rođen je 4. siječnja 1978. godine u Novoj Gradiški. Odrastao u Rešetarima, gdje je  završio osnovnu školu, a zatim od 1992. do 1995. ugostiteljsku u Požegi. Nakon godinu dana rada u  ugostiteljstvu odlazi u  Samobor u Postulaturu Hrvatske franjevačke Provincije sv. Ćirila i  Metoda sa sjedištem na Kaptolu u Zagrebu, nakon godine postulature, odlazi u novicijat na Trsat u svetište  Gospe Trsatske u Rijeku, a godine 1998. započinje teološki studij na KBF-u u Zagrebu.Za svećenika je  zaređen 2004. godine u katedrali u Zagrebu. Zaredio ga je kardinal Josip Bozanić. Kao franjevac  svećenik djelovao je u različitim službama u više mjesta; na đakonskom praktikumu u Hrvatskoj katoličkoj misiji  Beč, zatim je 2004. godine bio župni vikar u župi sv. Filipa i Jakova u Vukovaru, od 2005. do 2008. godine bio je župni vikar u župi sv. Roka u Virovitici te je od 2008. do 2011. godine bio gvardijan franjevačkoga samostana u Bjelovaru. U tom periodu uz redoviti župni pastoral bavio se osobito radom s Framom – Franjevačkom mladeži i s Franjevačkim svjetovnim redom, te karitativnim djelovanjem. Godine 2011. nadbiskup Marin Srakić prima ga izravno u Đakovačko  osječku nadbiskupiju i povjerava mu upravljanje župama Rokovci i Andrijaševci gdje dolazi 19. kolovoza 2011. godine.

U kolovozu 2017. nadbiskup mons.Đuro Hranić premješta ga za župnika župe sv. Martina u Podravske Podgajce.

%d blogeri kao ovaj: